Všeobecné obchodné podmienky


Obsah

1. Definícia pojmov

2. Základné ustanovenia

3. Uzavretie zmluvy

4. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

5. Autentifikačné údaje

6. Odstúpenie od zmluvy

7. Záverečné ustanovenia


1. Definícia pojmov


Dodávateľ:

Juraj Trubíni

Pri Hrubej Lúke 19

841 02, Bratislava


IČO : 50 313 827

DIČ : 1081248751


ŽR Okresného úradu Bratislava číslo: 430-48930


Odberateľ:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme a zaväzuje sa za dodané služby a produkty poskytnúť dohodnutú peňažnú odmenu.


2. Základné ustanovenia


Odberateľ dáva súhlas, že je oboznámený so všetkými informáciami o ponúkaných službách a produktoch odberateľa buď:

– prostredníctvom webovej prezentácie na doméne casovac.sk

– na základe súkromnej telefonickej, alebo elektronickej komunikácie formou e-mailov

Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek meniť rozsah a parametre ponúkaných služieb a produktov, ich ceny, a individuálne odmietnuť poskytnutie služieb a predaj produktov.


3. Uzavretie zmluvy


Obchodná zmluva medzi dodávateľom a odberateľom nadobúda platnosť v okamihu potvrdenia e-mailovej objednávky odberateľom alebo vytvorením objednávky v elektronickom obchode na doméne casovac.sk.

Odberateľ aj dodávateľ je povinný uvádzať iba pravdivé a aktuálne osobné a firemné údaje.


4. Dôvernosť a ochrana osobných údajov


Dodávateľ sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi odberateľa v súlade so zákonom SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odberateľ dáva súhlas so zasielaním informačných elektronických správ s ponukou služieb a produktov dodávateľa podľa § 65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Odberateľ má právo tento súhlas kedykoľvek dovolať.

Osobné údaje nie sú nikdy postúpené tretím stranám.


5. Autentifikačné údaje

Dodávateľ sa zaväzuje nakladať s autentifikačnými (prihlasovacími) údajmi poskytnutými odberateľom do príslušného systému dotknutého obchodným vzťahom nasledovne:

– neposkytnúť ich tretím stranám v súlade so zákonom SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

– zabezpečí ich ochranu proti zneužitiu

– zabezpečí ich okamžité odstránenie po dokončení súvisiacej služby

Odberateľ je oprávnený svoje autentifikačné údaje kedykoľvek meniť.

Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek operácie, zmeny a úpravy, ktoré boli vykonané prostredníctvom odberateľom poskytnutých autentifikačných údajov.

Odberateľ sa zaväzuje, že poskytnuté autentifikačné údaje nie sú súčasne poskytnuté tretej strane a v čase vykonávania úprav v systéme odberateľa súčasne neprebieha činnosť žiadnej tretej strany.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie poskytnutých autentifikačných údajov, pokiaľ ich zneužitie preukázateľne nespôsobil.


6. Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ aj dodávateľ má nárok kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy nevzniká nárok na vrátenie platby za zakúpený produkt.


7. Záverečné ustanovenia

Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť.

Prevádzkovateľ oznámi zmeny týchto obchodných podmienok verejne na internetových stránkach domény casovac.sk.

Záväzným objednaním alebo zakúpením služieb, produktov (modulov) a používaním bezplatných produktov vyjadruje odberateľ bezpodmienečný súhlas s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok.

Tieto Obchodné podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné a bez výhrad sa sú povinné sa nimi riadiť.

Tieto Obchodné podmienky nadobudli účinnosť 1.2.2020.